W Statucie - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

W Statucie

STOWARZYSZENIE > Władze
 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków (Delegatów);

 • Zarząd Główny;

 • Główna Komisja Rewizyjna.


Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje na podstawie swej uchwały Zarząd Główny co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie Statutu i jego zmian;

 • ustalanie strategii, głównych kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji;

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

 • udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów, absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

 • wybór Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji Rewizyjnej;

 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne Stowarzyszenia;

 • nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia w prawach członkowskich;

 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 • ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających Stowarzyszenia;

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków (Delegatów).


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:


 • na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów;

 • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków (delegatów).


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami Członków. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzi 7-15 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zob. aktualny skład >>> Zarząd Główny.


Zarząd Główny Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezydium, w tym Prezesa,2 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

Zob. aktualny skład >>> Zarząd Główny.


Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

 • realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków (Delegatów);

 • decydowanie o kierunkach działalności i rozwoju Stowarzyszenia;

 • nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) oraz własnych;

 • uchwalanie programów i planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia;

 • określanie zadań programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia;

 • zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

 • wykonywanie innych funkcji określonych w Statucie Stowarzyszenia oraz przekazanych przez Walne Zebranie;

 • przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia;

 • podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i Głównej Komisji Rewizyjnej.


Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia, wykonywanych w formie uchwał, należy:


 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zebranie oraz projektu regulaminu obrad Walnego Zebrania;

 • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) wniosków w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

 • uchwalanie budżetu rocznego oraz sprawozdań z jego wykonania;

 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego oraz ocena jego działalności;

 • powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i specjalistycznych Stowarzyszenia oraz jednostek gospodarczych, dla których organem założycielskim jest Zarząd Główny;

 • uchwalanie wzorcowego regulaminu terenowych jednostek organizacyjnych, specjalistycznych i gospodarczych Stowarzyszenia;

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Głównego.


W celu rozwiązania specjalistycznych problemów Zarząd Główny Stowarzyszenia może powołać komisje problemowe, rady i zespoły o charakterze opiniodawczym, których zakres i tryb działania określa w oddzielnych regulaminach.


Prezydium Zarządu Głównego, jako jego organ wykonawczy, kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego, wymienionych w art. 28, ust. 2 Statutu.


Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia w szczególności:


 • kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz;

 • koordynuje i nadzoruje pracę terenowych jednostek organizacyjnych i specjalistycznychoraz jednostek gospodarczych Stowarzyszenia, a także kierunkuje i ocenia ich pracę;

 • wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i Zarządu Głównego oraz stwarza warunki do ich wykonania przez terenowe jednostki organizacyjne i specjalistyczne, jednostki gospodarcze i członków Stowarzyszenia;

 • opracowuje projekt rocznego budżetu i sprawozdania z jego wykonania oraz przedkłada je łącznie z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;

 • opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz w biurach terenowych jednostek organizacyjnych, specjalistycznych i w jednostkach gospodarczych;

 • organizuje i realizuje współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;

 • ustala zasady używania nazwy i odznaki Stowarzyszenia;

 • wykonuje inne funkcje określone w Statucie oraz przekazane przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) i Zarząd Główny.


W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz pracami jego biura kieruje Sekretarz Generalny, który realizuje zadania określone przez Prezydium Zarządu Głównego oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Całokształt działalności Stowarzyszenia kontroluje Główna Komisja Rewizyjna, której szczegółowy zakres kompetencji określa Statut Stowarzyszenia.

Zob. aktualny skład >>> Główna Komisja Rewizyjna.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego